Project Description

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên dự án

 Công trình: Cung cấp vật tư thiết bị điện hệ thống pin năng lượng mặt trời.
Phạm vi công việc  Cung cấp vật tư thiết bị điện hệ thống pin năng lượng mặt trời.
Loại hình Dự án
Ngày
Khách hàng  Tập đoàn Điện Lực DEWA-Dubai
Nhà thầu  HASOLEN

Những dự án gần đây