Project Description

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên dự án  Cung cấp thiết bị năng lượng mặt trời
Phạm vi công việc Thi công và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
Loại hình Dự án Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống các trạm năng lượng mặt trời tại các Trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo (các hòn thuộc Côn Đảo)
Ngày 2017
Khách hàng Vườn Quốc Gia Côn Đảo
Nhà thầu  HASOLEN

Những dự án gần đây